مبل مدل پیکاسو

مبل مدل پیکاسو
جنس چوب
چنس پارچه
ترکیب
وزن تقریبی
ابعاد
رنگ بندی