مبل مدل الیکا

جنس چوب
چنس پارچه
ترکیب
وزن تقریبی
ابعاد
رنگ بندی
جنس چوب 
چنس پارچه
ترکیب
ابعاد
وزن تقریبی
رنگ بندی