مبل مدل چستر مگا

جنس چوب
چنس پارچه
ترکیب
وزن تقریبی
ابعاد
رنگ بندی