مبل مدل ونوس

جنس چوب
چنس پارچه
ترکیب
وزن تقریبی
ابعاد
رنگ بندی